Циклова комісія бухгалтерського обліку та економічних дисциплін

Власюк Юлія Іллівна
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач –методист.

Міністерствоосвіти і науки України

Національний університет водного господарста та природокористування

 

Рівненський економіко-технологічний коледж

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»    

Заступник директора з навчальної  роботи коледжу
________Михасюк К.В.

«____»_____________2017року

 

 

ПЛАН РОБОТИ

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Обліково -економічних дисциплін

_________________________________________________________________

на 2017/ 2018 навчальний рік

 

 

План обговорено і схвалено на засіданні  циклової  комісії,

 протокол   від”_29_”  серпня 2017 року №1                                                                                                 Голова циклової комісії   
_________________ Ю. І. Власюк

                                                                                                                                            Штат науково-педагогічного, педагогічного персоналу, які забезпечують навчальний процес у момент складання плану роботи циклової комісії

№ з/п Категорії, педагогічне звання(за наявності – науковий ступінь, вчене звання) Кількість осіб Примітки
1. Доктор наук
2. Кандидат наук 1
3. Викладач – методист 2
4. Викладач вищої категорії 3
5. Викладач І категорії 4
6. Викладач ІІ категорії 1
7. Спеціаліст

*Відзначаються особи, які здобувають другу  освіту або вчений ступінь

1.3 Аудиторії, які закріпленні за членами циклової комісії

№ з/п Прізвище та ініціали Номери та найменування лабораторій, кабінетів Площі лабораторій, кабінетів
1 Власюк Юлія Іллівна №25
2 Радзівіл Світлана Ярославівна №37
3 Савущик Анна Ігорівна. №9
4 Хромець Наталія Богданівна №36
5 Піддубюк Марина Володимирівна. №16

1.4.Обсягнавчальноїроботицикловоїкомісії становить _______   год., з них:

№ з/п Прізвище та ініціали Обсяг педагогічного навантаження (годин)
1 Власюк Юлія Іллівна
2 Березовська Тетяна Стефанівна
3 Михасюк Катерна  Володиммирівна
4 Радзівіл Світлана Ярославівна
5  Березовська Світлана Ростиславівна
6 Хромець Наталія Богданівна
7 Савущик Анна Ігорівна
8 Піддубюк Марина Володимирівна

 

2. ПЛАН РОБОТИ ЗАСІДАНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
№ з/п Основні питання Строк проведення Відмітка про виконання
1 2 3 4
1 Затвердження планів роботи кабінетів, індивідуальних планів роботи викладачів,  робочих навчальних програм з дисциплін, навчальних програм . 29.08.2017р.
2 Затвердження методичних розробок викладачів комісії . Гурткова робота. 29.08.2017р.
3 Обговорення переліку навчально-методичного комплексу, графіку взаємовідвідувань занять, порядок ведення записів у журналах 29.09.2017
4 Ознайомлення з новинами законодавства за період липень-вересень 15.10.2017
5 Затвердження екзаменаційних білетів для студентів заочного відділення спеціальності «Бухгалтерський облік». 30.10.2017
6. Затвердження графіку написання директорських контрольних робіт. Затвердження методичних розробок викладачів комісії , екзаменаційних білетів до зимової сесії. 27.11.2017р.
7 Затвердження методичних розробок викладачів комісії , обговорення успішності студентів спеціальності за 1й семестр, аналіз пропусків занять.

Порядок ведення записів у журналах.

25.12.2017р.
8 Затвердження завдань на курсову роботу студентів  3 курсу груп БО, ІДП,  4 курсу груп НМ, МК, ШВ.

Доповідь на тему «Методика підготовки відкритого заняття». Про проведення тижня спеціальності (складання плану).

02.02.2018р.

.

9 Затвердження пакету завдань до комплексного державного екзамену для студентів заочної форми навчання спеціальності «Бухгалтерський облік» , рекомендацій на отримання дипломів з відзнакою,
10 Підготовка до атестації.  Різне. 14.02.2018р
11 Затвердження методичних розробок викладачів комісії .

Проведення тижня спеціальності ( квітень).

06.03.2018р.
12 Обговорення успішності студентів спеціальності , аналіз пропусків занять. 30.04.2018р.
13 Затвердження пакету завдань до комплексного державного екзамену для студентів денної форми навчання спеціальності «Бухгалтерський облік» , рекомендацій на отримання дипломів з відзнакою 11.05.2018р
14 Аналіз методичної роботи викладачів комісії за рік. 20.06.2018р

 

3.  ЗМІСТ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
№ з/п Теми Виконавці Строк

прове-дення

Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
3.1. Навчально-організаційна робота
3.1.1 Розгляд та затвердження  робочих навчальних програм Всі викладачі. до 01.09.17р.
3.1.2 Розгляд та затвердження  індивідуальних  планів викладачів Всі викладачі до 01.09.17р.
3.1.3 Розгляд та затвердження  плану роботи комісії Всі викладачі до 01.09.17р.
3.1.4 Розгляд та затвердження  планів роботи кабінетів Всі викладачі до 01.09.17р.
3.1.5 Розгляд та затвердження  плану атестації викладачів Всі викладачі до 01.09.17р.
3.1.6 Розгляд  та затвердження плану  стажування викладачів Всі викладачі до 01.09.17р.
3.1.7 Обговорення і розгляд тематики методичної роботи викладачів Всі викладачі 30.08.17р.
3.1.8 Обговорення переліку навчально-методичного комплексу, графіку взаємовідвідувань занять, Всі викладачі 29.08.2017
3.1.9 Розгляд та затвердження  тематики курсових робіт на заочному та денному відділеннях Власюк Ю. І.,

Михасюк К.В.

Піддубок М.В.

30. 10.17р
3.1.10 Розгляд і затвердження екзаменаційних білетів Всі викладачі Протягом року
3.1.11 Розгляд екзаменаційних пакетів завдань до комплексного державного іспиту для :

– заочного відділення

– денного відділення

Власюк Ю. І.

Михасюк К.В.

Піддубюк М.В.

Березовська С.Р.

До 01.01.18р.
До 30.05.2018
3.1.13 Розгляд сценарію проведення «Тижня спеціальносі Бухг.облік » та безпосереднє проведення тижня. Березовська С.Р.

Власюк Ю.І.,

Радзівіл С.Я.

Хромець Н.Б.

Піддубюк М.В.

Михасюк К.В.

Березень Квітень 2018
3.1.14 Звіт щодо  виконання плану методичної роботи Всі викладачі Червень 2018р.
3.1.15 Про підготовку до педагогічних рад Власюк Ю.І. Протягом року
3.1.16 Звіт про результати стажування Власюк Ю. І. Згідно графіка
3.1.17 Про організацію роботи з молодими викладачами (порядок ведення уроків, застосування новітніх технологій в навчанні) Власюк Ю. І. Протягом року
 

3.2. Методична робота  

1 Впорядкування методичних вказівок для виконання курсових робіт студентами випускних груп денної та заочної форм навчання Власюк Ю. І.,

Михасюк К.В.

Піддубюк М.В.

До 01.01.

2017

2 Перегляд та уточнення методичних вказівок для виконання технологічної та переддипломної практики Власюк Ю. І. Михасюк К.В. До 01.02.2018
3 Продовжувати обмін досвідом по застосуванню комп’ютерних програм при  викладанні економічних дисциплін з використанням мультимедійного обладнання Всі викладачі Протягом року
4 Проведення тижня по спеціальності Всі викладачі Березень-квітень

2018 року

 

 

5.1. Розробити програми дисциплін,що викладаються Березовська С.Р. До 29.08. 2017
Розробити методичну розробку для спеціальності «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» з предмету: «Економіка, організація та планування виробництва» Грудень 2017
Розробити методичні вказівки та завдання  для виконання  практичних робіт з предмету гроші та кредит. Березень 2018
Прийняти участь у тижні комісії Березень –квітень 2018
Підготовка студентів до вузівських конференцій Упродовж року
5.2

 

Розробити робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються. Власюк Ю.І.

.

До 29.08. 2017р
Підготувати методичний посібник «Облік виробничих запасів» та «Облік процесу виробництва» для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» Березень  2018
Поновити конспект лекцій та методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів, розробити блок тестових питань по темах курсу і в цілому для КДЕ з навч.дисципліни «Облік і звітність в бюджетних установах» у зв’язку із введенням НП(С)БО ДС Квітень 2018
Прийняти участь у тижні комісії Березень – квітень 2018
Підготовка студентів до вузівських конференцій Упродовж року
5.3 Розробити робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються. Радзівіл С.Я До29.08.

2017р

Підготувати Методичну розробку :«Конспект лекцій і практичних розрахунків з навч.дисципліни «Бухгалтерський облік» Грудень

2017 р.

 Підготувати методичну розробку з навч.дисципліни Основи аудиту» СЛОВНИК термінів Січень  2018
Розробити підсумковітестові завдання з навч.дисципліни  «Бухгалтерський облік» Листопад   2017 р
Підготувати Методичні вказівки для виконання курсової роботи з навч.дисципліни «Економіка підприємства»для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» Лютий  2018 р.
Підготувати методичну розробку «Конспект лекцій» з навч. Дисципліни  «Фінанси підприємств» Березень 2018р
Прийняти участь у тижні комісії Березень –квітень 2018
Підготовка студентів до вузівських конференцій Упродовж року
5.4.

.

Розробити робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються. Хромець Н.Б.

 

До 29.08.2017
Розробити ПРОГРАМУ навчальної дисципліни «Менеджмент та маркетинг» для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» Вересень 2017
Оповнити та удосконалити зміст навчально-методичних комплексів дисциплін відповідно до навантаження Протягом року
Прийняти участь у тижні комісії Березень –квітень 2018
Розробити електронний курс лекцій з навч.дисципліни «Менеджмент», «Маркетинг», «Нормування праці»
Березень 2017
Розробити методичні рекомендації до виконання практичних робіт і семінарських занять з навч.дисципліни «Менеджмент та маркетиг»для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» Жовтень 2017
Підготовка студентів до вузівських конференцій Упродовж року
 

5.5.

Розробити робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються.  

Савущик А.І.

До29.08.

2017р

Розробити Методичні вказівки для самостійної роботи студентів для спеціальності «Туристичне обслуговування» з навчальних дисциплін «Основи менеджменту», «Основи маркетингу» Листопад 2017
Розробити конспект лекцій та Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи підприємницької діяльності», «Основи менеджменту і маркетингу для студентів спеціальності «Дизайн». Лютий 2018
Розробити конспект лекцій та Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент та маркетинг» для студентів спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» Березень 2018
Прийняти участь у тижні комісії Березень –квітень 2018
5.6 Розробити робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються. Піддубюк М.В. До 29,08,2017
Розробка ПРОГРАМИ дисципліни «Економіка підприємства» для спеціальності 242 «Туризм» Вересень 2017
Розробити Методичні вказівки для спеціальності «Туризм»:

-конспект лекцій;

ü Завдання для виконання практичних робіт

Грудень 2017
Розробити Комплексну контрольну роботу зі навч.дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності «Туризм» Березень 2018
Оновлення методичного забезпечення з навч. Дисципліни «Інформаційні системи в обліку та технології» з врахуванням змін чинного законодавства у сфері інформатизації обліку. Квітень 2018
5.7 Здійснення загального методичного керівництва по коледжу Михасюк К.В. Упродовж року
Написання наукових статей у фахові видавництва професійного спрямування (науковий вісник МНУ ім.. Сухомлинського)
 

 3.3. Наукова робота  

3.3.1 Приймати участь у науково-практичних конференціях циклової комісії, коледжу, НУВГП Всі викладачі Згідно з графіком
3.4.  Позакласна робота
3.4.1 Проводити гурткову роботу при кабінетах Хромець Н.Б.,

Радзівіл С.Я.,

Березовська С.Р.

Піддубок М.В.

Власюк Ю.І.

Згідно з планом
3.4.2 Підготовка студентів до вузівських конференцій Упродовж року
4. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
№ з/п Форма підвищення професійно горівня Прізвище та ініціали працівника Строк виконання Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
4.1 Взаємовідвідування занять.

Вивчення новин законодавства, педагогічної літератури,

Участь у конференціях

Березовська С.Р. 20.12.2016р
Згідно графіка
Протягом року
4.2

 

 

 

 

 

 

4,3

Взаємовідвідування занять.

Вивчення новин законодавства, педагогічної літератури.

Участь у конференціях

 Савущик А.І.

 

 

 

 

 

 

Власюк Ю.І.

Згідно графіка
Протягом року
Взаємовідвідування занять Згідно

графіка

 

Протягом року

Вивчення новин законодавства, педагогічної літератури,

Участь у конференціях

4.4 Взаємовідвідування занять.

Вивчення новин законодавства, педагогічної літератури, Участь у конференціях

Радзівіл С.Я. Згідно графіка
Протягом року
4.5 Взаємовідвідування занять.

Вивчення новин законодавства, педагогічної літератури, Участь у конференціях

 

Хромець Н.Б.. Згідно графіка
Протягом року
Протягом року
4,6 Взаємовідвідування занять.

Вивчення новин законодавства, педагогічної літератури, Участь у конференціях

Піддубюк М.В. Згідно графіка Протягом року
4,7 Взаємовідвідування занять.

Вивчення новин законодавства, педагогічної літератури, Участь у конференціях.

Михасюк К.В.. Згідно графіка Протягом року

 

 

 

 

 

5. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата Розділ Назвазмін та доповнень Строк виконання
1 2 3 4

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, циклової комісії,  протокол  №_1____  від”_29_”___серпня __2017року.                                                                                   

Голова циклової комісії________________           ________________________                                                                                  (підпис)                     (прізвище та  ініціали)

Власюк Юлія Іллівна
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач –методист.

Михасюк Катерина Володимирівна
Заступник директора з навчальної роботи

Березовська Тетяна Стефанівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист , авідувач навчально-методичним кабінетом.

Березовська Світлана Ростиславівна
спеціаліст 2 категорії

Піддубюк Марина Володимирівна
спеціаліст першої категорії

Радзівіл Світлана Ярославівна
спеціаліст І категорії

Савущик Анна Ігорівна
спеціаліст І категорії

Хромець Наталія Богданівна
спеціаліст 2 категорії.