Онлайн заповнення заяви

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
13 квітня 2020 року № 511

Форма № Н-1.01.2.1
Керівнику Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» _

вступника

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за денною формою здобуття освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти,
конкурсна пропозиція ,

(код та найменування спеціальності, предметних спеціальностей або спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 227, 271, 275)
Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням).

Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

Про себе повідомляю
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ; вже здобутий раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)
Закінчив(ла)
. Іноземна мова, яку вивчав(ла)
Середній бал додатка до свідоцтва . Бал за успішне закінчення підготовчих курсів
Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття освіти:
користуюсь ; не користуюсь
Спеціальними умовами на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь
Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув базову загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території сіл, у рік вступу: так ; ні
На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую . Стать: чоловіча ; жіноча
Громадянство: Україна ; інша країна:
Дата і місце народження:
Місце проживання: вулиця ,
будинок ,
квартира ,
місто/селище/село ,
район , область ,
індекс ,
домашній, мобільний телефони ,
електронна пошта
Додаткова інформація:

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів.
З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / освітньої програми ознайомлений(а).
Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.


(підпис)